Liigu sisu juurde

Osalise või täieliku töövõime puudumisega isikul tuleb esitada selle kinnituseks tõend. Tingimata ei tule. Abikõlblikkuse periood 1 Meetme rakendamine toimub vahemikus 1. Taotlejad ja partnerid 1 Alameetme raames on õigus toetust taotleda Eesti ülikoolil. Kindlasti ei piisa vaid elukoha registreerimise tõendist.

Vaata ka muudatuste seletuskirja. Vaadake siit, kas Teil on tagasipöördumistoetuse nõuded täidetud Tagasipöördumistoetus on suunatud pikka aega võõrsil viibinud lastega perede tagasipöördumise soodustamiseks, kuivõrd aastatega suureneb pereliikmete arv ning tagasikolimisteenused on kulukad.

Osakaal parast perioodi tagasipoordumist 5 nadala jooksul puudub kaalulangus

Pikka aega võõrsil viibimise ehk kümne aasta nõuet ei kohaldata kuni aastastele välismaal magistri- ja doktoriõppe läbinud noortele, et soodustada võõrsil hariduse saanud noorte tagasipöördumist ja tööle asumist Eestis. Tagasipöördumistoetust saab taotleda Eesti kodakondsusesse kuuluv või Eesti elamisluba omav etniline eestlane, kes: on Eestist vähemalt kümne aasta eest emigreerunud või välisriigis sündinud ning kes tuleb Eestisse tagasi koos alaealiste lastega või oma alaealiste laste juurde või on Eestist emigreerunud või välisriigis sündinud ning püsivalt Eestisse naasnud kuni aastane välismaal magistri- ja doktoriõppe läbinud või on Eestist vähemalt kümne aasta eest emigreerunud või välisriigis sündinud osalise või täieliku töövõime puudumisega isik; on naasnud püsivalt Eestisse elama hiljemalt kaheksa kuud Osakaal parast perioodi tagasipoordumist taotluse esitamist ja tagasipöörduja ning temaga koos tagasipöörduvate laste elukoht on Eesti Vabariigi rahvastikuregistris registreeritud; vajab oma majandusliku ja sotsiaalse seisundi tõttu toetust Eestisse tagasipöördumiseks, sest tema perekonna käsutuses on igapäevaseks toimetulekuks vahendid, mis jäävad Eestis kehtestatud toimetuleku piirmäärast alla poole.

Osakaal parast perioodi tagasipoordumist Kaalulangus jooksulint rutiinne

Isik loetakse põlvnevaks eestlaste hulgast, kui tema vanemate või vanavanemate hulgas on eestlasi. Milleks saab tagasipöördumistoetust taotleda?

Toetuse andmise eesmärk on vältida Eestisse tagasipöördujate sotsiaal-majandusliku olukorra halvenemist tulenevalt tagasipöördumisega kaasnevatest kuludest. Tagasipöördumistoetusega soovitakse leevendada lastega perede tagasipöördumise kulutusi ning pakkuda sotsiaal-majanduslikku tuge vanematele, kel pole tagasipöördumise järgselt õnnestunud leida tööd või tulenevalt laste east siirduda tööturule.

 Спасибо, не. Мне нужен консьерж.

Toetus jaguneb põhitoetuseks ja lisatoetuseks. Põhitoetusega toetatakse tagasipöörduja elamistingimuste loomist Eestis ja kiiremat ühiskonda sulandumist ning kohanemist.

Lisatoetusega toetatakse tagasipöörduja alaealiste laste elamistingimuste loomist Eestis ja transpordi- ning kolimiskulude katmist. Kuidas saab tagasipöördumistoetust taotleda? Tagasipöördumistoetust võib taotleda kohe pärast enda kandmist Eesti rahvastikuregistrisse, kuid mitte hiljem kui 8 kuud pärast tegelikku tagasipöördumist Eestisse. Kaheksakuuline periood võimaldab tagasipöördujal komplekteerida taotlust ja ilma tagasipöördumistoetuse õigust kaotamata esitada taotlus mõistliku aja jooksul.

Tagasipöördumistoetuse taotlemise vajadus võib tekkida alles tagasipöördudes, kui kavandatu ei rakendus plaanipäraselt nt töölepingut tegelikult ei sõlmitagi või tabab taotlejat või tema peret mõni ootamatu haigus või õnnetus ning taotlejal on vaja toetuse taotlemiseks vajalikke dokumente alles võõrsilt koguma hakata. Toetuse taotleja peab täitma ja allkirjastama taotlusankeedi ning esitama selle Integratsiooni Sihtasutusele koos järgmiste dokumentidega: Kõik Osakaal parast perioodi tagasipoordumist peavad lisama taotlusele isikut tõendava dokumendi ja koos taotlejaga taotlusankeedile kantud ja Eestisse saabunud lapse laste isikut tõendava dokumendi koopia.

ODYSSEY videoloeng: Aarne Männik ja kliimamuutused

Taotleja võib esitada nii isikutunnistuse kui passi koopia. Taotlejad, kes pole Eesti Vabariigi kodanikud, peavad lisama taotlusele Eesti elamisloa ja dokumendi, mis tõendab eesti rahvusesse kuulumist nt vanemate või vanavanemate sünnitunnistus.

На девушке было много украшений, и я подумала, что ей это кольцо понравится.

Kõik taotlejad peavad lisama taotlusele dokumendi, mis tõendab taotleja Eestist eemalviibimist. Selleks võib olla tööraamat, töölepingud, sotsiaalkindlustuse Osakaal parast perioodi tagasipoordumist tasutud sotsiaalmaksudest, õpingute tunnistused, tööandjate soovituskirjad, rendilepingud jmt. Kindlasti ei piisa vaid elukoha registreerimise tõendist. Taotleja peab tõendama oma võõrriigis püsivalt viibimist läbi seal toimunud Toiduained, mis poletavad rasva ja lihaseid. Juhul, kui tagasipöördujaks on mittetöötav isik, siis on võimalik võõrriigis viibimist tõendada läbi erinevate kliendilepingute nt telefonikõned, tarbimiskontod jne.

Meetme rakendusasutus ja -üksus 1 Meetme rakendusasutus on vastavalt Vabariigi Valitsuse Alameetme hindamiskomisjon 1 Rakendusasutuse ettepanekul moodustab rakendusüksus iga alameetme osas hindamiskomisjoni, mille ülesanneteks on: 1 alameetme taotlusvoorus esitatud taotluste hindamine; 2 rakendusüksusele taotluste pingerea ja hindamisraportite ning motiveeritud ettepaneku, rahuldada taotlus täielikult, osaliselt või jätta rahuldamata, esitamine. Abikõlblikkuse periood 1 Meetme rakendamine toimub vahemikus 1. Taotlusvooru väljakuulutamisel võidakse erinevatele alameetmest toetatavatele tegevustele määrata erinev abikõlblikkuse periood.

Esitada mitte enam kui viimase kümne aasta dokumendid. Kõik taotlejad peavad lisama taotlusele selle esitamisele eelnenud 12 kuu sissetuleku tõendi. Naaberriikidest tagasipöördujad peavad esitama igapäevases kasutuses olnud pangakonto väljavõtte täies mahus.

  • Maksimaalne kaalulangus 4 kuu jooksul
  • Tagasipöördumistoetus | INSA

Isikud, kellel pole olnud sissetulekuid, saavad samuti esitada igapäevases tarbes olnud pangakonto väljavõtte. Kõik taotlejad peavad lisama taotlusele lähteriigi eluaseme rendi- või omandisuhte korraldamise tõendi. Taotlusankeedil märgib taotleja, milline oli tema viimane elukoht võõrsil.

Osakaal parast perioodi tagasipoordumist Retsept kaal

Kui taotleja on elupinda rentinud, siis esitab ta viimase rendilepingu koopia. Kui taotleja on omanud elupinda, siis tuleb taotlejal taotlusele lisada omandi müügileping.

Kui omand pole müüdud, siis peab elupinda omanud isik selgitama ja vajadusel tõendama, millistel asjaoludel pole elupinda müüdud ning lisama taotlusele nii elupinna ostulepingu koopia kui ostuks tarbitud laenu juhul, kui on laenu võetud väljatrükk.

RAHVUSKAASLASELE

Toetuse andja käsitleb omandit tuluna ning võtab arvesse omandi müügist või eeldatavast müügist saadavat tulu toetuse määramisel. Osalise või täieliku töövõime puudumisega isikul tuleb esitada selle kinnituseks tõend. Kõik taotlejad peavad lisama taotlusele transpordi- ja kolimiskuludega seotud kuludokumendid või kalkulatsiooni. Taotleja ja tema pere transpordi- ja kolimiskulusid hüvitatakse vastavalt tekkinud kulutustele.

  • Kaalulanguse jalgimise diagramm prinditav
  • Meetme "Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine" tingimused – Riigi Teataja

Need tuleb dokumentidega arved, tšekid tõendada.