Liigu sisu juurde

For the Tuareg, Ursa Major and Ursa Minor are two camels, mother and calf, who walk around the pole, i. Kui "royal" nimed ei tekita teile korralikku imetlust, võite pöörduda tavapärase inglise keelt kõneleva poole.

Joonis 4. Satelliidiobservatooriumi WMAP abil leitud foonkiirguse temperatuuride jaotus taevasfääril. Kollased ja punased piirkonnad tähistavad temperatuure pisut üle keskmise, roheline keskmist Linda Robson Kaalulangus vein ja sinised alad keskmisest madalamat temperatuuri. Ülemisel pildil on kujutatud värvifoto kaksikparvest 1Ealumisel pildid sama parve kujutis röntgenkiirtes. Esimene pilt on saadud Las Campanase 6. Rohelised kontuurid Linda Robson Kaalulangus vein pildil näitavad massi paigutust parves, mis on leitud nõrga gravitatsiooniläätse efekti abil, kasutades Hubble i kosmoseteleskoobi abil saadud kaugete galaktikate kujutiste moonutusi Clowe i ja kaasautorite andmetel.

Joonis 6. Mass on antud Päikese massi ühikutes, raadius kiloparsekites. Katkendlik joon kujutab sisemist massi, mis on põhjustatud galaktikate nähtavatest populatsioonidest, punktiirjoon tumeda krooni sisemist massi ja pidev joon summaarset sisemist massi. Punktidega on märgitud sisemise massi väärtused, mis on arvutatud kaaslasgalaktika suhtelise kiiruse põhjal. Nagu näitab kaaslaste liikumise analüüs, on kroon umbes kümme korda suurem ja massiivsem kui galaktika nähtav osa.

Esialgu me ei teadnud, millest kroon on tehtud. Nüüdseks on selgunud, et kroon koosneb niisugusest ainest, mis on tavalise ainega võrreldes hoopis teistsuguste omadustega. Sellist nähtamatut ehk tumedat ainet kutsutakse mitte-barüonaineks. Tavaline ehk barüonaine koosneb sellisest osakestest, mis moodustavad aatomeid, molekule ja suuremaid moodustisi.

Tumeaine koosneb arvatavasti ka mingitest osakestest, kuid nendest ei saa moodustada aatomeid ja tihedaid kehi. Tumeaine osakesi pole seni leitud ning mõnedel teoreetikutel tekkis idee, et vahest polegi tumeainet olemas ning galaktikate pöörlemiskiiruse konstantsus on tingitud sellest, et suurtel kaugustel Newtoni gravitatsiooniseadus ei kehti päris täpselt.

Sellise Linda Robson Kaalulangus vein Newtoni dünaamika MOND abil püüti seletada nii galaktikate pöörlemiskiirusi kui ka galaktikaparvede dünaamikat. Seega seisab astronoomidel ees ülesanne kindlaks teha, kas tumeaine on olemas või on hoopis vaja täiendada Newtoni teooriat. Hiljuti avastati galaktikate kaksikparv, kus on ilmsed jäljed parvede kokkupõrkest.

See galaktikate kaksikparv on näidatud joonisel 7. Väiksem parv, mida Kiire kaalulangus sidruniga kuuliks, on suuremast läbi läinud. Neid parvi on uuritud tavalises valguses ja röntgenkiirtes. Tavalises valguses näeme galaktikaid. Selgub, et parvede galaktikad omavahel ei põrku, lihtsalt kaks parve lähevad üksteisest läbi.

Mõlemas parves leidub ka gaasi. Parvedes leiduv gaas on kuum, sest gaasiosakeste liikumine on tasakaalus parve gravitatsiooniväljaga. Seetõttu on gaasi temperatuur kõrge, umbes miljonit kraadi.

Selline gaas kiirgab röntgenkiirgust. Väiksema parve läbimisel suuremast gaasiosakesed põrkuvad ja mõlema parve gaasipilved jäävad pisut maha parvest endast. Väiksema parve gaasipilve kuju viitab lööklainele, sarnaselt püssikuuli liikumisel tekkiva lööklainega. Uurides parvede taga asuvate kaugete galaktikate kujutiste moonutusi, saab kindlaks teha massi jaotust parves.

Seda nimetatakse gravitatsioonilise läätse efektiks. Rohelised ringid pildil näitavad seda, kuidas aine on jaotunud, võttes arvesse gravitatsioonilise läätse efekti. Selgub, et mass on jaotunud täpselt samamoodi nagu galaktikad, aga gaasi jaotus erineb sellest, gaas n-ö jääb sellest maha. Parves leiduv tavaline aine on põhiliselt gaas, galaktikate nähtavate osade mass on vaid umbes kümnendik gaasi massist.

Seega näitab massijaotuse ja gaasijaotuse võrdlus seda, et peamine mass ei saa olla tavaline gaas. Mass on peitunud ainesse, mille 26 27 osakesed ei põrku parvede teineteisest läbiminekul. Teiste sõnadega see ei saa olla ei tähed ega gaas, vaid põrkevabadest osakestest koosnev aine. Aga just selliste omadustega ongi mittebarüon-osakestest koosnev tumeaine. Kuna looduses pole mitte midagi ilma põhjuseta, siis tekib küsimus: kui tumeainet on kümme korda rohkem kui tavalist ainet, siis milleks tumeainet tarvis on?

Selgub, et tumeaine on vajalik selleks, et kogu ülejäänud maailm saaks areneda. Universumi arengu varajasel perioodil oli temperatuur nii kõrge, et intensiivne kiirgus ei võimaldanud aine tihedushäiritustel kasvada. Tihedushäiritused on umbes sama suured nagu temperatuurihäiritused.

Vali kassi nimi tähestikulises järjekorras

Foonkiirguse mõõtmiseks ehitatud satelliitobservatooriumi WMAP abil tehtud mõõtmised näitasid, et temperatuurihäiritused on umbes üks sajatuhandik temperatuuri enda väärtusest. Arvutused näitavad, et struktuur Linda Robson Kaalulangus vein välja areneda vaid juhul, kui tihedushäiritused on vähemalt sada korda suuremad.

Vastasel korral gaas hajuks ja mingisuguseid struktuure tekkida ei saaks, ei tähti ega galaktikaid. Kui oletada, et põhiline aine universumis on selline, mis tavalise aine ja kiirgusega ei interakteeru, et ta on nii-öelda vaba, siis tumeaines saavad hakata tihendid tekkima umbes sada korda varem. Selleks ajaks, kui temperatuuri langedes kiirguse mõju lakkab, on tumeainest võrgustik juba välja kujunenud.

Tavaline aine voolab tumeaine tihenditesse ja areng läheb edasi. Teiste sõnadega, meie oleme olemas ainult tänu sellele, et on olemas tumeainest tekkinud vundament. See vundament võimaldab kogu pealisehituse tekke, alates tähtedest ja nende kogumitest.

Tähtede sees toimub keemiliste elementide süntees, millest rääkis Ene Ergma. Tähed on vajalikud selleks, et saaks tekkida keemilised elemendid, mis on vajalikud elu ja ka meie tekkimiseks. Seega on maailmas asjad omavahel väga seotud. Nüüd vaatleme aine ja energia jaotust universumis. Teoreetiliselt peetakse eelistatuks seisukohta, et aine ja energia kogutihedus on võrdne kriitilisega.

Universum on paisunud miljardeid kordi. Kui tihedus oleks natukenegi erinenud kriitilisest, siis oleks see erinevus universumi paisudes suurenenud.

Kui tihedus oleks veidi väiksem kriitilisest, siis oleks universum kiiresti laiali paisunud, kui aga tihedus oleks olnud alguses pisut suurem kriitilisest, oleks universum kiiresti kokku kukkunud. Järelikult peab olema mingi mehhanism, mis teda täpselt koos hoiab. Vaatlustest selgub, et tavalist ainet on ainult umbes neli protsenti kriitilisest tihedusest, kusjuures sellest neljast protsendist vaid umbes kümnendik on koondunud tähtedesse ning ülejäänu on kosmiline gaas.

Seega ainet, millest meie ise oleme tehtud, on kaugelt alla protsendi aine koguhulgast. Umbes kolmandiku kriitilisest tihedusest moodustab tumeaine. Aga kaks 27 28 kolmandikku on puudu, selle kohta ei olnud veel üsna hiljuti midagi teada. Teoreetikud oletasid juba alates Einsteinist, et võib eksisteerida mingi energia, mis tõstab aine ja energia koguhulga kriitiliseks, aga kindel ei olnud selles Linda Robson Kaalulangus vein.

Viimase kümne aasta jooksul on tehtud mitmeid eksperimente, et selgitada välja aine kogutihedus. Üheks võimaluseks on võrrelda supernoovasid meie ligidal ja kaugemal ruumis.

Linda Should Have Been Stricter with Her Children - Loose Women

Supernoovade kaugusi saab määrata sõltumatult nende punanihkest, sest nende absoluutsed heledused on üsna konstantsed, mistõttu näiva ja absoluutse heleduse võrdlusest saame leida kauguse. Kui võrrelda selliseid fotomeetrilisi kaugusi punanihetest saadud kaugustega, saame kindlaks teha, kui kiiresti paisub maailm praegu meie ligemal ümbruses ja kui kiiresti ta paisus minevikus suurtel kaugustel.

Selgub, et universum paisub üha kiirenevalt.

  1. EESTI KIRJANDUSMUUSEUMI AASTARAAMAT PDF Free Download
  2. Mida suua rasvapoletite votmise ajal

Kiireneva paisumise põhjustajaks on tume energia. Supernoovade eksperiment oli esimene kindel tõend tumeda energia olemasolust. Teine tõend tumeda energia olemasolust saadi kosmilise foonkiirguse mõõtmistest. Need mõõtmised näitasid, et aine ja energia kogutihedus on võrdne kriitilisega. Erinevust aine tiheduse tavaline ja tumeaine koos ja kogutiheduse vahel saab seletada vaid täiendava energia olemasoluga, mis koos ainega annabki kogutiheduseks kriitilise.

Tumeda energia olemasolust sõltub, kui kiiresti maailm eri epohhidel paisub. Linda Robson Kaalulangus vein on tumedal energial omadus, mida kutsutakse antigravitatsiooniks, tal on negatiivne rõhk, ta puhub maailma laiali. Antigravitatsioon on võrdeline ruumalaga, seega universumi arengu varasel etapil, kui universum oli praegusest väiksem, oli ka tumeda energia roll väike või puudus üldse.

Epohhil, mis vastab punanihkele 0. Seetõttu paisub universum nüüd üha kiirenevalt. See on viimase kümne aasta olulisim saavutus kosmoloogias. Mis puutub tumeda aine ja tumeda energia olemusse, siis sellest on veel väga vähe teada. Mõned juhtivad teoreetikud on avaldanud arvamust, et füüsika praegune seisund meenutab olukorda sada aastat tagasi, kui klassikaline füüsikaline maailmapilt sai valmis.

Siis tundus, et kõik on enam-vähem selge, on vaid paar eksperimenti, mis ei klappinud varasemate andmetega. Nende eksperimentide tõlgendamisest kasvas välja kogu nüüdisaegne füüsika: tuumafüüsika, kvantfüüsika jne. Tumeaine ja tume energia on nähtused, mille olemusele pole veel jälile saadud. Füüsikud pole vastavaid osakesi ja välju leidnud.

Võib arvata, et Avastati, et aine koosneb aatomitest, aatomites on tuumad ja elektronid, mis omakorda koosnevad Linda Robson Kaalulangus vein osakestest. Mis selgub tumeaine ja tumeda energia uurimisest, ei tea veel keegi, kuid igal juhul on see põnev. On tore, et Tartu astronoomid on tumeda aine osas üht-teist öelnud, ning me tahame ka edaspidi nendes otsingutes kaasa rääkida.

Siin on küllaltki oluline sõna füüsikutel. Kõige võimsam eksperiment, mida praegu tehakse, on Genfi lähedal asuv suur osakeste põrkur.

Meie Tallinna kolleegid Martti Raidali juhtimisel osalevad selles eksperimendis. Meil on nende grupiga tihe koostöö. Loodame, et kui me paneme kokku ühelt poolt füüsikute poolt tulevad andmed, teiselt poolt astronoomidelt tulevad andmed, siis on loota, et sealt tuleb välja midagi huvitavat.

Kassi tüdruku nime võib seostada ka müstilise kangelasega: Athena tarkuse jumalanna ; Diana jahti jumalanna ; Nick võidu jumalanna. Looma hüüdnimed näitavad suhteid ühede sugupuuga. Hea valik oleks nimi: Issand, Prince, Milord, Earl. Kasside jaoks on tüdrukud täiuslikud Milady, Princess, Miss.

Seni on põhiline info tulnud astronoomiast. Seesama pilt, universumi rakustruktuur, kus on kõik need superparved, on praegusel hetkel kõige olulisem informatsiooniallikas tumeaine osakeste kohta. Nimelt sõltub kosmilise võrgu struktuur sellest, missugused on tumeaine osakeste omadused. Kokkuvõtteks võime öelda, et maailmapilt muutus ja täienes viimase saja aasta jooksul väga palju.

Praegu on peamised probleemid seotud tumeainega ja tumeenergiaga, see on väljakutse nii füüsikutele kui astronoomidele. Tuleb välja, et see polegi rumal küsimus, astronoomid ja füüsikud murravad praegu pead selle probleemi selgitamisel.

Kaalulanguse klubid Online

Oletatakse, et on võimalik ka niisuguse universumi sünd, kus tavaline aine ei saagi tekkida. Sellises universumis ei saa olla vaatlejat. Vaatleja saab olla vaid universumis, kus moodustub tavaline aine. Millest kujunevad arengu käigus tähed, kus toimuvad tuumareaktsioonid, mis valmistavad ette planeetide tekke ja lõpuks ka elu tekke.

A number of new ideas on the structure and evolution of astronomical objects are associated with Estonian astronomers. As a student of the Moscow University Ernst Julius Öpik in its first publication in 30 discussed the possibility of the presence of invisible matter in the disk of our Galaxy.

MX3 Slimming Coffee

Ernst Öpik was the first astronomer who determined Linda Robson Kaalulangus vein a novel method the distance to the Andromeda nebula and demonstrated the spiral nebulae are distant galaxies outside the Milky Way.

According to classical paradigm galaxies are more-or-less randomly located in space. In Tartu astronomers showed that galaxies are concentrated to chains and superclusters leaving huge voids without any visible objects. Seeds of the cosmic web formed in the very early Universe soon after the Big Bang from tiny fluctuation of the density. It is not clear how the skeleton of the cosmic web formed and why it is not completely random. In addition to ordinary matter there exists in the Universe dark matter which consists of non-baryonic particles.

These particles do not interact with ordinary matter and do no form compact bodies like atoms and other dense objects. The total amount of dark matter in the Universe exceeds the amount of ordinary matter about tenfolds, thus properties of dark matter particles determine the evolution of the Universe on large scales.

In addition there exists in the Universe also dark energy. To understand properties of dark matter and dark energy is the greatest challenge for modern physics and astronomy. Along with idiosyncratic cases, there are several concepts known from Africa to North America.

21 paeva kaalulangus kickstart pdf

The most widespread Eurasian North American interpretation of Ursa Major is Seven men with Alkor as a dog or as a younger or weaker person lad, girl, young woman.

The cosmic hunt myth and the interpretation of Belt of Orion in its context probably also emerged somewhere in Central Eurasia and were brought from there to North America and to Africa. In Eurasia those areas where main stars of Ursa Major were identified with seven men and where three stars of Orion were identified with three rare: one ungulate animals pierced with an arrow largely overlap but in America they are adjacent. Belt of Orion in context of Cosmic hunt is typical for the Southwest while the motif of Seven men is recorded across the Plains and rarely in the Northeast.

The interpretation of the Pleiades as a hen with chickens and of Orion as agricultural tools or harvesters, as a yoke and as a scale could not exist before Neolithic. Traditional folklore, related to the night sky, included ideas of different origin and time depth. Since the 31 32 Terminal Pleistocene, we can select several demographic and cultural processes that most probably influenced interpretations of celestial objects.

Peopling of the formerly uninhabited territories of Northern and North Eastern Europe by groups of southern and probably also eastern origin; the coming of Near Eastern agriculturists and stock-breeders to the Balkans and then to Central Europe during the Neolithic Period; the Bronze Age technological revolution including the spread of wheeled vehicles; the incorporation of European cultures into the trans-eurasian communication network world-system since about the Roman period all contributed to the spread of new ideas that Linda Robson Kaalulangus vein partly replaced the former ones and were combined with them.

Kuidas nimi kassi: top 20

A fact of crucial importance is the poorness of sky lore in sub- Saharan Africa that corresponds to the general scarcity of etiological motifs in African folklore. Missionaries and ethnographers unanimously reported the lack of interest in interpretation of the night sky in sub-saharan Africa, and paragraphs on folk African astronomy are usually laconic Dennett 7; Gottschilng ; Hollis ; Junod ; Laman 65; Lindblom ; MacDonald ; Spieth ; Talbot ; Tessmann ; ; Werner The most probable explanation is that cultural evolving, in the tropical African homeland of modern man, with its relatively monotonous natural habitat, was slow while the settling of unfamiliar landscapes and climates promoted all kinds of modifications in culture of people engaged in distant migrations.

Alteration of arid and pluvial periods in Africa resulted in displacement of borders Linda Robson Kaalulangus vein desert, savannah and rain forest but hardly in the creation of new ecosystems to the south of Sahel.

On the eve of the out-of-africa migration human star lore was probably simple or did not exist at all and ideas about constellations only emerged later in the context of cultural traditions developed on other continents, while in Africa star lore only minimally Kaalulangus isegi soomisel. In the th century the Pleiades in sub-saharan Africa were the only stellar object that systematically attracted people s attention and it also seems that the Pleiades were understood as something apart from other constellations and in a way similar to the Sun and the Moon.

Kaalulangus Kitsap

A myth of Luba of Congo illustrates this view and according to interpretation the Sun, Linda Robson Kaalulangus vein Moon and the Pleia- 32 33 des successfully sustained a test suggested by God while the man failed to do it. Because of this the Sun rises every day, the Moon every month, the Pleiades every year and the man dies forever Abrahamsson Difference in the star lore, between sub-saharan African and other traditions, concerns not so much the number of objects selected, which in some Eurasian and American traditions was not great, but the degree of development of Linda Robson Kaalulangus vein explanatory narratives.

But even for those objects, the existence of which was recognized, no mythological interpretation was usually available. The Pleiades with their heliacal rise and fall were mostly interpreted as a marker for the beginning of the New Year and agricultural season Hirschberg and position of the Milky Way also was placed in connection to alternation of the dry or wet seasons Lagercrantz The practically complete lack of interpretations for Ursa Major in sub-saharan Africa was not simply due to its poorer visibility in the low latitudes in comparison with more northern regions.

Both the Bantu-speaking people of Congo and Tanzania and Mande-speaking people of Guinea are familiar with Ursa Major Carreira ; Mahieu 3, 6, 9; Werner but do not feel much interest in it because circum-polar constellations are not convenient for counting calendar time. Outside of sub-saharan Africa, at the same latitude in Oceania and America, Ursa Major was well known Eyzaguirre 92; Lehner ; Magaña 11 12; Williamson though for the Melanesians, Polynesians and Brazilian or Guiana Indians the Pleiades and Orion were more important.

Australian, Polynesian and Micronesian, on one side, and Northern and Central Eurasian and North American traditions, on the other, demonstrate elaborate and detailed knowledge of the star objects. Australian, Oceanic as well as South American views of the night sky are different from each other and from Eurasian and North American patterns and this is understandable considering the different views of the night sky in the Northern and Southern Hemispheres.

Many Eurasian and North American patterns are, however, identical and this cannot be explained by objective factors alone, because too many minor details coincide Berezkin a. The existence of North American parallels for Eurasian patterns is highly important for dating the time of their spread.

Crystal Slimming

Because the last Siberian ancestors of the American Indians left their Asian homeland no later than 12 10, B. My hypothesis is that star lore focusing on the interpretation of Ursa Major, and on the Linda Robson Kaalulangus vein of Orion alone or linked to the Pleiadesare two early systems originating in Eurasia.

In North America, these systems did not emerge independently but were brought from Asia and the active interaction between them was a relatively recent innovation that began only when the peopling of America was mostly completed. This conclusion is based on the fact that in North America Orion and Ursa Major are well separated from each other in tales and typical for traditions of different culture areas.

In the night sky Ursa Major is far from Orion and both are relatively seldom well viewed together while Orion and the Pleiades are much nearer to each other.

This is a probable reason why the Pleiades and Orion are often mentioned together in stories while there are few narratives in which both Ursa Major and Orion play a part. If these constellations are linked at all, it is either in those cases when something like an inventory of the night sky, as a whole, was produced or when a named star broke away from a particular constellation to which it was originally designated to and was applied to another one.

A case of such a shift of names between stellar objects is, perhaps, in Afanasi Nikitin s description of spring constellations made during his travel to Linda Robson Kaalulangus vein.

hollywood likab filmidest: Topics by sakuhuvikeskus.ee

Volosyni da Kola v zoriu voshli, a Los golovoyu stoit na vostok the Pleiades and Orion have entered the sunrise and Elk stands with its head to the east. We present Astronomy material in three languages, written English, written Spanish, and written and spoken Navajo. This distance-learning course is specifically designed for students with limited proficiency in the English language. We have both a lecture and laboratory series in the course that may be found at www.

It carries 4 hours of credit as Astronomy To paraphrase John Ford, the great Hollywood director, a good movie should be able to stand with no dialogue. We have tried to meet his standard. We have borrowed heavily from the style of the Pvt. Whiski kassipojade nimed, suitsune, must ja valge Whiski kassipojade nimed - viski, vismut, matroskiin, tigger või sebra.

Must-valgeid kassipojad võib nimetada Blot, Bimka, Mix või Twix. Kasside sõdalaste nimed - maailma erinevate rahvaste jahi ja sõja jumalad - Onuris, Ares või Ares Neit või Eris - kasside jaoks ; - kuulsad komandendid - Richard, Spartak, Chingiz, Kutuzov Agnes, Zhanna - kasside jaoks ; - hävitavad elemendid - Typhoon, Thunder, Tornado tsunami - kasside jaoks.

Kõige ilusamad ja haruldused hüüdnimed kassidele ja naissoost kassipojadele Kasside hüüdnimed peegeldavad reeglina nende omanike kirgi. India kino fännide jaoks tundub hüüdnimi Aishwarya, Juhi või Amrapali ilusaks. Ajaloo austajad ei jäta ükskõiksed kassid nimega Isis, Aksioksa, Astarta või Nefertiti.

Noorte jaoks võivad slänni hüüdnimed - Chick tüdruk ja Nyashka ilusad - tunduda ilusad. Haruldased ja ilusad kasside ja kasside nimed Uus karvane pereliige vajab armastust, hooldust ja sobivat nime.

Omanikud imestavad kaua pikka aega, kuidas kassi paremini nimetada, kuigi tegelikult on seda lihtsalt lemmiklooma vaatamiseks ja kõik muutub selgeks. Kui sa ikka ei suuda endasse mõelda, siis teie tähelepanu kaunid nimesid kassidele ja kassidele. Kui kaunis ja õige kutsuda kassi Kassipoeg peab olema meeldiv helis ja omanikele. Kass näeb üllatavalt energiat, nii et Linda Robson Kaalulangus vein nimi tekitab ebamugavust. Lisaks sellele on hüüdnimi omaniku ja lemmiklooma vahel mingi seos, Linda Robson Kaalulangus vein peab see sobima ideaalselt.

Kaunid nimed kassidele meelitavad ka sõpru ja külalisi. See on tähtis! Inimnimed ei sobi kassidele, hoolimata sellest, kui tugev on see suundumus külades. Hüüdnimi peaks olema lihtne ja see on kasside. Sobiv nimi ja tõug on samuti tähtis. Külalised saavad üllatuseks teada, et teie Pärsia kassi nimi on Bald. On vaja panna nimeks tähendus, mida soovite lemmikloomale tuua. Kui kassipoeg on liiga energiline, võite seda nimetada buddaks või joogiks. Mitte mingil juhul ei tohiks sa anda varjunimesid nagu Dokhlyachok, Psychik ja ebapiisav, sest ükskõik milline sõna kannab teavet ja parem on mitte ohustada kassi tervist ja psüühikat.

Hüüdnimed kassidele (+ nimed) - Võimsus

Samuti peate hoolikalt kasutama kuulsuste, valitsejate ja teiste tuntud inimeste nimesid. Parem ei võta inimeste nimesid ja hüüdnimed, kellel on olnud raske saatus Linda Robson Kaalulangus vein halb surm. Sama kehtib jumalate nimede kohta. Peate hoolikalt valima, sest hüüdnime ei saa muuta. Näpunäide Heas kassi hüüdnimes peab olema vilevad helid. Huvitatud ilus ja tundmatu hüüdnimi on parem teada saada, mida see sõna tähendab.

Näiteks Jaapani ja Hiina kutsuvad oma lemmikloomi, nagu nad kunagi ei nimetaks neid Venemaal. Erinevad kultuurid hindavad ja kardavad erinevaid asju ja nähtusi, mistõttu mõnede jaoks on surm loomulik hüüdnimi ja ebausklikud venelased vaevad seda nime. Mõned astroloogid soovitavad kontrollida horoskoopi enne, kui valite kauni nime kassi jaoks. On olemas muster, kuidas tuleks kutsuda kasside ja kasside põlvnemist.

Parem on valida nimi mitte varem kui kaks kuud, kuid te ei tohiks seda viivitada, vastasel juhul hakkab teie lemmiklooma vastama sõnadele, mida omanik tavaliselt talle ütleb.