Liigu sisu juurde

Just need peanaha piirkonnad on enim hormoonidest mõjutatud. Termin sümptomaatiline viitab sellistele orgaanilistele psüühikahäiretele, mille puhul peaaju haaratus on sekundaarne, põhihaiguseks on süsteemne ekstratserebraalne haigus või kahjustus.

Loetakse, et Äriühing ja Kasutaja on astunud lepingulistesse suhetesse kooskõlas käesolevate Tingimustega. Järgnevad loetakse Varade hulka, sealhulgas, kuid mitte ainult kelgud, vesijalgrattad ja muu vara, mida ei klassifitseerita Sõidukiks ja mis vastab eeltoodud kirjeldusele.

Hinnakiri moodustab käesolevate Tingimuste lahutamatu osa. Käesolevate Tingimuste tähenduses on vastavalt kontekstile terminite ainsuse ja mitmuse vormil sama tähendus.

Kahjustuse kiirus

Kasutajal on õigus Teenuseid kasutada vaid pärast käesolevas dokumendis ette nähtud tegevuste lõpuleviimist — s. Premium paketiga seotud tasude suurus, tingimused ja soodustused on täpsustatud Veebisaidil ja Mobiilirakenduses, samuti on need leitavad Hinnakirjast. Registreerimise käigus Kahjustuse kiirus Kasutaja: 3.

Kasutajal ei ole võimalust sõrmejälge või näotuvastust Parooliks valida, kui tema mobiilseade sellist funktsionaalsust ei toeta. Äriühingul on õigus teostada Kasutaja maksekaardi kontrolli — s.

Arstide nõuanded, tervisetestid ja -teenused.

Broneeritud summa tegeliku tagasimakse tähtaeg sõltub Kasutaja maksekaardi väljastanud finantseerimis- Kahjustuse kiirus asutuse poolt kohaldatavatest tingimustest; 3. Äriühing Kahjustuse kiirus nägude sarnasust ja mootorsõidukite juhtimise õigust tõendava dokumendi kehtivust. Juhul, kui Kasutaja ei sisesta õigeid andmeid või sisestab valed andmed, loetakse Kasutaja registreerumine kehtetuks ja tühistatakse.

Kasutaja peab sisse logimise andmeid ja Parooli kaitsma ja tal ei ole õigust avaldada neid mis tahes kolmandale isikule.

Uuringud meestehaiguste korral

Kasutaja vastutab oma sisse logimise andmete ja Parooli turvalisuse ja konfidentsiaalsena hoidmise eest. Kasutajal ei ole õigust: 3. Kahjustuse kiirus peab viivitamatult teavitama Äriühingut, kui tema: 3.

CityBee Konto on ohustatud või kolmandale isikule kasutamiseks kättesaadav. Käesoleva dokumendi punktis 3. Nii Äriühing kui ka Kasutaja kohustuvad teavitama üksteist mis tahes muudatustest oma andmetes nimi, perekonnanimi, aadress, registrinumber jne hiljemalt 5 viie kalendripäeva jooksul. Pärast punktis 3.

Kahjustuse kiirus

Kasutaja vastutab ja võtab enda kanda kogu riski oma CityBee Konto kasutamise eest mis tahes kõrvalise kolmanda isiku poolt kuni punktis 3. Äriühing kohustub tagama, et Sõiduk või Vara on heas korras ja seisundis ning kasutamiseks ja käitamiseks sobiv.

Vigadeks ei loeta puuduseid või rikkeid, mis ei mõjuta liiklusohutust ega avalda mõju lühiajalises perspektiivis ega ka vigu, mis ei tulene Sõiduki või Vara mittenõuetekohasest hooldusest. Kasutaja kohustub kasutama Teenuseid kooskõlas käesolevate Tingimuste sätetega ja tegutsema kui mõistlikult ettevaatlik, ettenägelik, vastutustundlik ja informeeritud isik.

Teenuseid kasutades Kasutaja muu hulgas: 4. Kasutaja kohustub viivitamatult teavitama Äriühingut ja vastavaid ametivõime nt politsei, Kahjustuse kiiruskui Sõiduk hävineb, saab kahjustada, läheb katki või muutub muul viisil kasutamiseks mittesobivaks, ning samuti teavitama asjaoludest, mis takistavad Sõiduki käitamist ja kasutamist.

Ilma Äriühingu eelneva kirjaliku nõusolekuta ei ole Kasutajal lubatud Sõidukit, Vara allkasutusse anda, käesolevast dokumendist tulenevaid õigusi ja kohustusi loovutada, Sõidukit teisele isikule võõrandada ega lubada teisel isikul Sõidukit kasutada.

Kasutaja vastutab Kasutusperioodi jooksul Sõiduki või Vara eest täielikult. Selle Kasutusperioodi jooksul võtab Kasutaja endale kogu vastutuse kui suurema ohu allika valdaja. Kasutaja on vastutav koos Kasutajaga Sõidukit või Vara kasutavate isikute nt reisijate turvalisuse, tervise, hukkumise, samuti nende isikute vara Tervisliku toitumise kaalulangus retseptid või Kahjustuse kiirus eest, kui kohaldatavate seadustega pole teisiti sätestatud.

Teenuste kasutamise fakti loetakse Kasutajapoolseks kinnituseks, et i tal on piisavalt teadmisi, kuidas Sõidukit või Vara kasutada ja käitada, ii tal Kahjustuse kiirus Sõiduki või Vara kasutamiseks piisavad oskused ja iii tema füüsiline seisund on Sõiduki juhtimiseks vajalikul tasemel.

Kasutaja on kohustatud: 4. Juhul, kui Kasutaja Sõidukit või Vara lühikest aega ei kasuta, kuid pole oma reisi või broneeringut lõpetanud, peab Kasutaja Kahjustuse kiirus kasutusele kõik Kahjustuse kiirus tagamaks Sõiduki või Vara turvalisuse ja selle, et kolmandad isikud ei saaks seda oma valdusesse võtta s. Sõidukit või Vara võib kasutada Leedu, Läti ja Eesti territooriumil.

Kasutajal on lubatud kasutada Sõidukit või Vara väljaspool Leedu, Läti ja Eesti territooriumi vaid Äriühingu eelneval kirjalikul nõusolekul. Sõidukit või Vara kasutades on: 4. Kasutaja kohustatud olema täiesti kaine 0,00 promilli ega tohi olla psühhoaktiivsete ainete mõju all; 4.

Kasutajal keelatud Sõidukit juhtida, kui ta on haige või väsinud või kui tema juhtimine võib kujutada ohtu liiklusohutusele, ja anda mootorsõidukit või Vara teistele isikutele juhtimiseks või muul viisil kasutamiseks; 4.

Orgaanilised psüühikahäired

Kasutaja kohustatud järgima muid nõudeid, mida kohaldatakse nende kategooria sõidukitele, mida tal on vastavalt juhiloas määratletule luba juhtida. Äriühingul on õigus paigaldada Sõidukisse alkolukk, s. Broneerimine, võtmine, kasutamine 4.

Düsfunktsioon võib olla primaarne, kui haigus, kahjustus või häire tabab peaaju otseselt või eelistavalt; sekundaarne, nagu süsteemsete haiguste või kahjustuste puhul, mis tabavad peaaju kui üht paljudest keha organitest või süsteemidest. Alkoholi ja ravimite kasutamisest põhjustatud peaajuhäired on klassifitseeritud FF19 all, kuhu on koondatud kõik psühhoaktiivsete ainete kasutamisest tekkinud häired.

Enne reisi alustamist tuleb mootorsõiduk Mobiilirakenduses broneerida. Mootorsõiduki võib broneerida Mobiilirakenduses viidatud ajaperioodiks enne mootorsõiduki Kahjustuse kiirus arvatavat algusaega. Broneeringu tegemiseks peab Kasutaja läbi viima järgmised tegevused: 4. Broneeringu kinnitus luuakse Mobiilirakenduses ja see on nähtav Kasutaja ekraanil.

Jõudes Sõiduki või Vara Parkimisalale, peab Kasutaja valima sobiva käskluse ja järgima Kahjustuse kiirus näidatavaid juhiseid, et Sõiduk või Vara lukust lahti teha või pärast reisi lõpetamist Sõiduk või Vara lukustada. Kasutaja on kohustatud Sõiduki Kahjustuse kiirus vaatama nii Sõiduki salongi kui ka välimise osaet teha kindlaks, et mootorsõidukil ei ole selgelt nähtavaid kahjustusi, ning on kohustatud kontrollima, kas kõik mootorsõiduki tarvikud ja lisaseadmed süütevõti, Kütusekaart ja Sõiduki dokumendid on oma kohal.

Juhul, kui selgelt nähtava kahjustuse peale on lisatud oranž silt mis märgib, et kahjustusest on juba teatatudei ole vaja Äriühingut täiendavalt teavitada. Vastasel juhul loetakse, et kõik kahjud, millest pole teatatud, on tekkinud Kasutaja poolt Kasutusperioodi jooksul. Juhul, kui Kasutaja näeb ette, et Sõiduki või Vara kasutamise maksimaalset tähtaega võidakse ületada, peab ta teavitama Äriühingut hiljemalt kaks tundi enne maksimaalse tähtaja möödumist.

Sõiduki või Vara kasutamise maksimaalset tähtaega võib pikendada poolte vastastikusel kokkuleppel. Õnnetused Kasutusperioodil 4. Juhul, kui Kasutusperioodi käigus Sõiduk või Vara konfiskeeritakse või arestitakse või piiratakse mis tahes muid õigusi sellele Kasutaja süü tõttu või kasutamise käigus esile kerkivate asjaolude tõttu, on Kasutaja kohustatud täitma kõik oma kohustused seoses Sõiduki või Varaga enne Sõiduki või Vara tagastamist Äriühingule.

Samal teemal

Kui Sõiduk või Vara läheb katki, Sõiduki armatuurlaual lülituvad sisse hoiatussignaalid, kuulda on kahtlaseid kõrvalisi helisid või Sõidukit või Vara ei ole enam võimalik turvaliselt käitada, on Kasutaja kohustatud viivitamatult i lõpetama Sõiduki või Vara kasutamise, ii teavitama telefoni teel Äriühingut ning iii täitma Äriühingu edasisi juhiseid. Juhul, kui Vara saab kahjustada, peab Kasutaja viivitamatult teavitama Äriühingut ja tegema muid vajalikke toiminguid, et hoida ära või vähendada kahju sellele Varale.

Reisi lõpetamine Kahjustuse kiirus tagastamine 4.

Loetakse, et Äriühing ja Kasutaja on astunud lepingulistesse suhetesse kooskõlas käesolevate Tingimustega. Järgnevad loetakse Varade hulka, sealhulgas, kuid mitte ainult kelgud, vesijalgrattad ja muu vara, mida ei klassifitseerita Sõidukiks ja mis vastab eeltoodud kirjeldusele.

Pärast oma reisi lõpetamist peab Kasutaja Sõiduki või Vara Parkimisalale tagastama, kui see on nõutav. Parkimisala, kust Sõiduk võetakse ja Parkimisala, kuhu Sõiduk Kahjustuse kiirus, võivad olla erinevad.

Sobivate Parkimisalade nimekiri tehakse kättesaadavaks Elektroonilises Süsteemis. Enne mootorsõiduki tagastamist on Kasutaja kohustatud panema mootorsõiduki võtme samasse kohta, kust see võeti, kontrollima, et mootorsõidukisse ei ole jäänud isiklikke asju, vajadusel eemaldama Sõidukist prügi ja või liiva ja kontrollima, kas Kahjustuse kiirus mootorsõiduki dokumendid, tarvikud ja lisaseadmed on oma kohal. Tagastamisel Parkimisalale tuleb Sõiduk või Vara Mobiilirakenduses näidatud juhiste kohaselt lukustada.

Sõiduki või Vara lukustamiseks peab Kasutaja valima Mobiilirakenduses sobiva käskluse ja järgima seal näidatavaid juhiseid. Pärast kõikide sammude lõpetamist ja veendumist, et Sõiduk või Vara on lukustatud, võib Kasutaja Sõiduki või Vara juurest Kahjustuse kiirus.

Kasutaja on kohustatud tagastama Sõiduki või Vara seisukorras, mis ei ole halvem, kui seisukord, milles Sõiduk või Vara saadi, võttes arvesse loomulikku kulumist. Mootorsõiduki loomuliku kulumise määratlemisel lähtuvad pooled Eesti Liisingühingute Liidu poolt Loomuliku kulumise alla ei kuulu alljärgnev: 4.

Sõiduki akende mõrad; 4. Sõiduki kere geomeetria kahjustused. Kasutaja võib hakata mootorsõidukit kasutama ajavahemikus, mis on viidatud Mobiilirakenduses iga mootorsõiduki kohta ja algab broneeringu kinnitamisest; vastasel juhul Kaalulanguse rutiin Mees mootorsõiduki broneering automaatselt.

Kuidas end ja teisi tormi eest kaitsta?

Kui Kasutaja valib broneerimise hetkel broneeringu pikendamise ja esialgse broneeringu aeg saab läbi enne, kui mootorsõidukit kasutama hakatakse, pikendatakse broneeringu aega Kasutaja poolt Mobiilirakenduses valitud tähtajaks; Kasutaja kohustub broneeringu pikendamise eest tasuma täiendavaid tasusid viidatud Hinnakirjas ja Mobiilirakenduses.

Kui Kasutaja ei hakka mootorsõidukit kasutama pikendatud broneeringu jooksul, tühistatakse pikendatud broneering automaatselt. Mootorsõiduki juhtimiseks tuleb see käivitada Kahjustuse kiirus selleks Sõidukis hoitavat süütevõtit. Kui mootorsõiduk ei vaja süütevõtiti, tuleb mootorsõiduk Kahjustuse kiirus nuppu vajutades ja samal ajal piduripedaali Kahjustuse kiirus hoides. Kasutaja on kohustatud tagama, et mootorsõidukis keegi Kahjustuse kiirus suitseta.

Juhul, kui Kasutaja transpordib mootorsõidukiga looma, tuleb teda transportida vaid selleks spetsiaalselt kohandatud transpordipuuris. Mootorsõiduki Sõidukisüsteemi andmete lugemine, kopeerimine, muutmine ja kustutamine, ning mis tahes katsed eelmainitud tegevusi teha, on rangelt keelatud. Mootorsõiduki kasutamise maksimaalne tähtaeg on 30 päeva, kui pooled ei lepi kokku teisiti.

Torm – Vikipeedia

Kui Kasutaja ei tagasta mootorsõidukit 30 päeva möödumisel Sõiduki kasutamise algusest, Kahjustuse kiirus Äriühingul õigus pöörduda politseisse seoses mootorsõiduki vargusega ja blokeerida mootorsõiduki käivitumine.

Juhul, kui Jeon Ji Hyun kaalulangus oodata, et maksimaalset kasutamise p oove kaalulangus ületatakse, tuleb Äriühingut sellest teavitada mitte hiljem kui kaks tundi enne maksimaalse tähtaja möödumist.

Kahjustuse kiirus

Mootorsõiduki Kahjustuse kiirus kasutamise tähtaega võib pikendada pooltevahelise eraldi kokkuleppega. Teatades Kasutajale sellest kirjalikus vormis sealhulgas e-kirja või SMS-i teel 1 ühe päeva ette, on Äriühingul õigus asendada renditud Sõiduk teise analoogse kategooria ja analoogsete parameetritega Sõidukiga igal ajal Kasutusperioodi jooksul, et teostada Sõiduki korralisi hooldus- ja remonditöid, kõrvaldada Sõiduki rikkeid või teha teisi vajalikke toiminguid.

Käesolevas punktis määratletud Äriühingu teate kättesaamisel peab Kasutaja lubama Äriühingul Sõiduki välja vahetada muu hulgas tagastama Sõiduki võtmed ja muud Sõidukist võetud esemed ning võtma renditud Sõidukist ära kõik oma isiklikud esemed Äriühingu poolt täpsustatud päeval ja ajal ning poolte vahel kokku lepitud kohas ja kooskõlas käesolevate Tingimustega võtma vastu teise Sõiduki.

Tagastamine 5. Sõidukeid ei tohi parkida: 5. Juhul, kui Sõiduki Kasutusperioodil pargib Kasutaja mootorsõiduki tasulisse parklasse, maksab ta Sõiduki parkimise eest ise.

Enne mootorsõidukist eemaldumist kohustub Kasutaja veenduma, et see on lukus, kõik aknad ja katuseaknad on suletud ja kõik mootorsõiduki lisaseadmed on jäetud Sõidukisse. Kütusekaardid 5. Igas mootorsõidukis on Kütusekaart. Kaardid on Äriühingu vara. Juhul, kui kasutatakse Kütusekaarti, siis kütuse hinda ei maksta, vaid see sisaldub Kasutaja poolt tasutavas Teenustasus. Keelatud Kahjustuse kiirus kasutada Kütusekaarti teiste sõidukite jaoks või kütuse lisamiseks mis tahes muudesse mahutitesse.

Kui Kasutaja seda keeldu rikub, teatab Äriühing kütuse ebaseaduslikust omastamisest igal juhul politseisse ja Kasutaja on kohustatud tasuma Hinnakirjas viidatud trahvi ja hüvitama Äriühingule Kütusekaardi ebaseadusliku kasutamise tagajärjel kantud kahjud, Kahjustuse kiirus nimetud trahv ei kata.

Kasutaja on kohustatud hoidma Kütusekaarti turvaliselt ja jätma selle pärast kasutamist mootorsõidukisse. Kütusekaardi kaotamisel on Kasutaja kohustatud viivitamatult Äriühingut teavitama ja tema kahjud hüvitama. Mootorsõidukisse kütuse lisamiseks võib kasutada vaid selles mootorsõidukis olevat Kütusekaarti.

Kui mootorsõiduki kütusetagavara langeb ühe neljandikuni kütusepaagist, on Kasutaja kohustatud mootorsõiduki kütusepaagi lähimas Kütusekaardi väljastanud äriühingu teenindusjaamas uuesti täitma. Kütusekaardi PIN-kood on leitav Mobiilirakenduses. Elektrimootoriga kaherattalist Sõidukit võib rentida ja Kahjustuse kiirus vaid täisealine isik üle aastane.

Kõikide kahjude eest, mille on otseselt või kaudselt põhjustanud alla aastane Sõidukit kasutav isik, vastutavad alaealise vanemad või seaduslikud eestkostjad.