Liigu sisu juurde

See päästab nad nurgavoodist — kuid mõistab lapselapsi hoidma. Pullidele söödeti esimese niite silo, mis nii- Need eesmärgid on meisse kodeeritud väga sügavale, neid järgib iga keel ja kultuur. Changes of total energy consumption least squares means ± standard error to cut through muscle fibres during laagerduspäevani.

Tegemist samal tasemel kui MTM lihaste veesiduvus. Ilmselt võis olla lihaste osalise mikrobioloogilise saastumisega toimub MLD lihases vee intensiivsem eraldumine lihaproovide vaakumpakendamisel. Laager- dusaja edasisel pikenemisel Joonise 2 andmetel MTM lihaste elektrijuhtivus suureneb laagerdumisaja pikenemisega 5,53 mS võrra.

Samuti suurenes ka MLD lihaste elektrijuhtivus laa- gerdusperioodi pikenemisega, kuid elektrijuhtivuse näitajad oli võrreldes suur ümarlihasega veidi kõrge- mad.

Elektrijuhtivuse muutus laagerdusaja kestel oli antud lihase korral siiski oluliselt väiksem 0,4 mS kui MTM lihase puhul. Seega võib väita, et laager- Joonis 3. Liha veesiduvuse ± standardviga muutus laager- damisprotsessi kestel vabaneb lihaskiudude vaheline dusaja jooksul lihamahl, mille tõttu suureneb veiseliha elektrijuhti- Figure 3. Changes of water Insane Cutz Fat Burner Arvustused capacity ± standard error vus.

Seega võib oletada, et lihaskiudude kõige intensiivsem lagunemine toimus Seda tulemust kinnitavad ka veesiduvuse tulemused, kus see näitaja oli madalam laagerdusaja keskel.

Joonis 2. Elektrijuhtivuse ± standardviga muutus laagerdus- aja jooksul Figure 2. MTM lihas sidus pa- remini vett Edasisel laagerda- laagerdusaja jooksul misel jäi MTM lihaste veesiduvus suhteliselt stabiil- Figure 4. Lihaveiste MTM lihaste värvus muutus laagerdumi- Korrelatsioon MTM lihase pH-väärtuse ja laagerdus- se kestel tumedamaks, kusjuures intensiivsem värvuse kao vahel oli nõrgalt negatiivne, kuid statistiliselt muutus toimus Insane Cutz Fat Burner Arvustused Seega võib väita, et liha hapendumisel kulu, mis kulus lihaste proovitükkide deformeerimi- pH-väärtus langeb eraldub enam lihamahla.

Ka MLD lihaste kem kulus energiat küll 28 päeva laagerdunud lihas- keedukadu suurenes MLD lihaste puhul algas lihaskiudude intensiivne la- gunemine pärast Joonis 5. Keedukao ± standardviga muutus laagerdusaja jooksul Figure 5. Changes of boiling loss ± standard error Kaalulanguse valjakutse Konkurentsi ideed ageing Korrelatsioon liha pH-väärtuse ja keedukao vahel oli uuritavatel lihastel erineva suunaga.

Changes of energy consumption least squares means ± standard error to break muscle fibres during ageing Proovitüki lõikepunkt ehk maksimaalne jõud, mille juures algas lihase proovitüki purunemine, vähenes laagerdusaja lõpuks nii MTM kui ka MLD lihaste puhul, vastavalt 1,16 N ja 11,24 N võrra joonis 8.

MTM lihaste puhul täheldati küll lõikejõu olulist tõu- su Sarnaselt Joonis 6. Changes of colour during ageing dusaja lõpul MTM lihaste suurem lihasesisese rasva sisaldus aga ei tähendanud, et liha lõikamiseks oleks kulunud vähem jõudu WB lõikejõu tugevus.

Insane Cutz Fat Burner Arvustused Kaalulangus parast C9

Ka Mandell jt ning Campo jt leidsid, et lihasesisene rasv on väiksema tähtsusega liha struktuuri mõjutav faktor kui laagerdumine või teised näitajad. Laagerdamisprotsessiga suureneb veiseliha elektri- juhtivus. Joonis 8. Lihaskiudude lõikejõu vähimruutude keskmised ± Kuna elektrijuhtivus näitab liha rakustruktuuride kah- standardviga muutus laagerdusaja jooksul justuse astet, siis võib väita, et laagerdusprotsessi Figure 8. Changes of muscle fibres shear force least squares kestel kahjustub liha struktuur ja vabaneb lihaskiudu- means ± standard error during ageing de vaheline lihamahl, mis toob endaga kaasa elektri- juhtivuse tõusu.

Summaarne energiakulu on vajalik proovitüki de- Laagerdusaeg ei mõjuta oluliselt liha veesiduvust formeerimiseks ja läbilõikamiseks.

Insane Cutz Fat Burner Arvustused Vaadake body Slim Herbal Naine iga paev

MTM lihas sidus paremini selt. Seevastu MLD lihased reageerisid laagerdusaja vett Edaspidisel laagerdamise käigus MLD veesiduvus tõusis saavutades Põhjuseks võib olla asjaolu, et MLD lihases toimub vee intensiivsem eraldumine varem ja lühema aja jooksul kui MTM Insane Cutz Fat Burner Arvustused puhul. Shanks jt aga näitasid oma uurimuses, et liha keedukadu hakkab tõusma peale 5- päevast laagerdust, kusjuures oluline keedukao tõus leiti Lihaskiudude läbilõikamiseks kulunud koguenergia kao tõusu Seega laagerdus- aja jooksul aeg mõjutab keedukadu olenevalt lihasest Figure 9.

Changes of total energy consumption least squares means ± standard error to cut through muscle fibres during laagerduspäevani. Veiseliha pH-väärtus on autolüüsi järgselt Mõlema lihase puhul langeb liha happesus pH- duspäeval, seejärel langes lihamahla kadu tavapärase väärtus laagerdusaja pikenedes. Võib oletada, et lihamahla kõige pH-väärtuse tõusu Eeltoodut kinnita- hilisem pH langus oli oluliselt suurem kui kõigil lihas- vad ka veiseliha veesiduvuse määramise tulemused, tel kokku.

MLD lihaste puhul oli Ehkki MTM lihast loevad Calkins ja di võrdlemisel, et laagerduskadu muutus esimesel 14 Sullivan oluliselt õrnemaks kui MLD lihast, laagerduspäeval vähe. Ka lõikejõu erinevus tegur, mis mõjutab liha õrnemaks muutumist normaal- MTM ja MLD lihaste vahel osutus statistiliselt oluli- se tehnoloogilise protsessi korral Roncalés jt, Samas Belew jt leidsid 40 MLD lihaste laagerdumisaja pikenemine muutis liha lihase WB lõikejõu uuringus, et MTM ja MLD lihaste tekstuuri — liha muutus õrnemaks kogu laagerdusaja lõikamiseks kulunud jõud ei erinenud oluliselt.

Kuna kestel. Huff ja Parrish ning Sañudos jt nende õrnust Belew jt, Ka liha tapajärgsel leidsid, et MLD lihaste päevasel laagerdumisel käitlemisel, laagerdamisel ja termilisel töötlemisel nende lõikamiseks rakendatav jõud pidevalt väheneb. Ka Stolowski jt näitasid, et aberdiini-anguse ja Järeldused braama tõu ristandite MLD lihase kõige suurem lõike- jõu vähenemine 5 N leiab aset Insane Cutz Fat Burner Arvustused. Accioli jt leid- kasutamist. MLD lihase tekstuuriparameetrid parane- sid, et WB lõikejõu väärtus erines oluliselt 9.

Vastupidiselt, naalsus ja füsioloogilised parameetrid. Laagerdamisele Muchenje jt leidsid, et aberdiini-anguse MLD tuleks suunata vaid sellised lihasgrupid, mille tekstuu- lihas oli saavutanud lõpliku pehmuse juba teiseks ri parameetrid selle käigus oluliselt paranevad ning laagerdumispäevaks ja edaspidi Laagerdumise meetodeid. Läbiviidud uurimistulemuste põhjal piisab tulemusena vähenes liha lõikamiseks vajalik lõikejõud veiseliha märglaagerdamiseks 28 päevast.

Seega võib järeldada, et MTM lihases toi- Autorid avaldavad tänu Tanel Kaartile keerukama musid ensümaatilised protsessid lihaskiudude lagun- statistilise analüüsi eest.

Insane Cutz Fat Burner Arvustused Leslie Kentoni kaalulangus

Kasutatud kirjandus Selle põhjuseks võis olla pullide suhteliselt suur va- Accioli, A. Effetto della frollatura rem. Hästi on teada fakt, et raskemate ja vanemate sulle caratteristiche della carni di vitelloni Chianini veiste liha on vähem õrnem ja vajab laagerdumiseks da 16 a 24 mesi di eta.

Insane Cutz Fat Burner Arvustused Kaalulangus protsentina

Campo jt Arthur, P. Double muscling in cattle. AOAC Antud uurimuses [ Warner-Bratzler shear evaluations of 40 Caracterization of biological types of cattle Cycle bovine muscles. Carcass composition, quality and Brewer, S. Consumer Sensory palatability.

Insane Cutz Fat Burner Arvustused Kaalulangus surm

Journal of Animal Science, 54, p. Journal of Food Science, 73, S78—S Koch, R. Ranking of Beef D. Characterization of Muscles for Tenderness.

Carcass enhancement, 6 pp.

Santolari, P. Breed type and ageing time Kolczak, T. Assessment p. Meat tenderness and muscle Science, 55, p. Meat quality of Angus, Simmental, Koohmaraie M. Charolais and Limousin steers compared at the same Beef tenderness: regulation and prediction.

USDA- intramuscular fat content. ARS U. Love, J. Product acceptability evaluation. In: Eesti Lihaveisekasvatajate Selts. Lihaveiste arv Quality attributes and their measurement in meat, tõugude viisi Pearson, T. Liha ja lihatooted. Niiskusesisalduse määramine Mandell, I. Livestock Production Science, 49, p. Free Chemical and sensory Food Science, 36, p. Eine einfache Methode zur of Food Science, 50, p. Bes timmung der Wasserbindung im Fleisch.

Influence of Fleischwirtschaft, 4, p. Über das Wasserbin- Meat Science 68, p. II Über die Mottram, D. Flavour formation in meat and meat Bestimmung der Wasserbindung des Muskles. Lebensmittel — Untersuchung und Forschung. Strydom, P. Meat quality of Nguni, Bons- Hanzelková, Š.

The effect of breed, sex and aging pasture in the Eastern Cape, South Africa.

Väike teksasõnastik

Brno, Science 79, p. O'Ferrall, G. Bovine longissimus Gloughlin, P. Phenotypic and genetic para- muscle tenderness as affected by post-mortem aging meters of carcass and meat quality traits in cattle. Roncalés, P. Meat and meat products — Beltrán, J. Determination of total ash. Kultuurinormid on sageli, sotsiaalsus aga alati Insane Cutz Fat Burner Arvustused täitma või vähemalt toetama bioloogilisi eesmärke; samas võivad nii sotsiaalsus üldse kui konkreetsed kultuurinormid bioloogiale ka mingil määral vastu hakata, seda ohjeldades ja tsiviliseerides.

Esimese aspekti näiteks võib võtta vanemate eneseohverduseni Telefoni kaalulangus treener hoolitsuse oma laste eest, mida me kipume kultuurinormiks pidama, kuid mis on selge bioloogilise aluspõhjaga ja selle eesmärgiks on tagada geenidele maksimaalne edasikandumisvõimalus.

Tõsi, inimene on võimeline end ohverdama ka võhivõõra eest, ja selles avaldub tõsiasi, et tema bioloogiline programmeeritus on tunduvalt keerulisem kui võitlus vaid iseenda ja oma laste elu eest. Teisest küljest, vastuhakk bioloogiale. See avaldub kõigis neis reeglites, mis takistavad oma ihude ja himude hoolimatut ning metsikut rahuldamist, kuni lauakommeteni välja. Võib seega öelda, et kultuur on inimese sotsiaalsuse spetsiifiline vorm — ehk teisisõnu, kultuur tähendab sotsiaalsust, mis on organiseeritud tõhusamini, paremini ja tulemuslikumalt kui näiteks mesilaste või huntide oma.

Mistõttu inimesed ongi olnud märksa edukamad kui ükski teine liik. Mitte arvulises mõttes, aga näiteks kohanemisvõime poolest. Inimene võib elada tingimustes, millele ei paneks vastu isegi rotid, näiteks tiirelda maakera orbiidil. Kuid kõike seda suudab inimene vaid kollektiivselt. Mistahes vajaduse, eesmärgi või idee elluviimine sõltub kokkuvõttes sellest, kui palju on inimesi, kes oma jõud selle nimel ühendavad, ja kui nutikad nad on.

Kollektiivis peitub jõud, nagu kõlab äraleierdatud ja mõneti mitmemõtteline loosung, kuid nii see tõesti on. Inimese sotsiaalsusel on omad varjuküljed, me teame hästi mis on massipsühhoos, kambakas või ühiskonnast väljatõukamine, kuid samas ei ole meil absoluutselt võimalik oma sotsiaalsusest vabaneda.

Kus sotsiaalsus uksest välja aetakse, tuleb ta aknast sisse.

Effect of long ageing time on beef quality of Aberdeen Angus

Aristoteles ütles, et olend, kes ei vaja ühiskonda, on inimesest kaugel all või kaugel ülal — ehk siis kas loom või jumal. Ja nii see tõesti on. Eraklik munk kõrbes tunneb vaimset osadust oma usukaaslastega; üksik merehädaline maalib jalgpallile oma verega inimese näo ja paneb talle nimeks Wilson. Peaasi, mitte olla üksi. Impressionistid hoidsid kokku, Jeesuse jüngrid hoidsid kokku.

Jaa, seda võib nimetada ka karjamentaliteediks. Karjamentaliteedil on ebameeldivaid külgi, kuid üldiselt on tegu nähtusega, mis on inimesest lahutamatu ja sageli on ta hoopiski Insane Cutz Fat Burner Arvustused kaunis. Mõnikord on koomiline vaadata, Dennis Wolf Kaalulangus sotsiaalmeedias puhkeb karjamentaliteedi kirumine — ning kirujad teevad seda karjas, klassikalise kambaka kujul.

Kõige paremini tõestavad seda tõika praegu muidugi need, kes täis sallimatust, Insane Cutz Fat Burner Arvustused kooris sallivust. Mõnes mõttes on see skisofreeniline, samas paratamatu. Seda ei saa välja juurida, vaid üksnes ohjeldada. Meiesid on loomulikult palju. Kõige esmasem on perekond — abikaasade omavaheline suhe ja suhe lastega. Edasi tulevad muud ühendused sõpruskond, klass, laulukoor, matkaseltskond, hiidlane, saarlane, taimetoitlane jne.

Näiteks liitudes või liitumata jättes laulukooriga või seebikeetjate huviringiga. Edukalt peetud kolmepäevane pulm lõpeb sellega, et pruudi ja peigmehe sugulased on sulanud kokku pulmapereks, see tähendab — hõimlasteks.

Enamik rahvaid on kujunenud sarnastes tingimustes elanud ja sarnast keelt kõnelnud hõimude liitumisel mingi ühise vaenlase või probleemi ees. Ajaloos nimetatakse seda tavaliselt ühendamiseks. Keegi ühendas Leedu, keegi Prantsusmaa, keegi Rootsi. Kahtlemata oli sel pragmaatiline tagamõte: koos oldi tugevamad, suurema üksuse liikmena oli igaühel rohkem lootust pikem elu elada ja järglased üles kasvatada.

Siit lehvitab meile bioloogiline ürgpõhjus. Kui mitte teiste rahvaste, siis kasvõi looduslike olude eest, nagu hollandlased ja meri. Ühinemine toob kaasa ühise kultuurivälja; ühinemine tähendabki suuresti just kultuuriväljade, mitte näiteks eluasemete ühendamist. Tahes-tahtmata ühtlustub keel kui peamine infokandja; vähemalt peavad murded olema vastastikku mõistetavad. Ühisesse olukorda ja inforuumi sattumine hakkab viivitamatult genereerima ühist identiteeti. Niisiis tsementeerib rahvuse ühine kultuuriväli.

Rahvus on kultuuripõhine mõiste, rahvuse liikmeks ei sünnita, vaid kasvatakse. Seetõttu võib eestlane olla ka mustanahaline ja selliseid eestlasi ongi.

See, et rahvuse kui inimeste ühenduse algmed on ühtlasi bioloogilised, ei tähenda, nagu päritaks rahvust vere kaudu. Võib-olla see tundub vulgariseeriv, kuid mis saan mina parata, nii on. Nüüd hakkame jõudma selleni, miks rahvus on paratamatu. Inimene otsib eneseteostusvõimalusi. Selleks on vaja neid võimalusi pakkuvat keskkonda. See keskkond tuleb luua ja töös hoida. Kuid sellist keskkonda ei saa luua erinevatest ja omavahel kokkusobimatutest — või halvasti sobivatest — materiaalsetest ja vaimsetest detailidest.

Et saa lihtsalt igast maailma otsast kokku tulla ja asuda ehitama teid ja tehaseid, looma kirjandust ja kunsti. Selleks on kõigepealt vaja mingeid üldisi ühiseid aluseid — kõige fundamentaalseid kõlbelisi arusaamu ja — proosaline küll — ühist keelt. Ka Silicon Valley tüüpi multikultuursetes kateldes on need nõuded täidetud: hiinlane ja poolakas vestlevad inglise keeles, nad kasutavad samu sümbolisüsteeme ning nad on vaikimisi kokku leppinud isegi selles, et ühise laua taga nad koeraliha ei söö.

Niisiis: kui inimesed soovivad luua enda ümber eneseteostust ja turvalisust tagava keskkonna, siis peavad nad looma ühise kultuurivälja — see tähendab rahvuse. Rahvuse raames, ilma teisele kultuuriväljale minemata, saab inimene pürgida ärimeheks, kirjanikuks, poliitikuks, kindraliks jne. Eeldusel, et see rahvus pole liiga väike ja Insane Cutz Fat Burner Arvustused iseseisev. Siit ka põhjus, miks kõigi rahvuste loomulik soov on omariiklus. Jah, siin on teatud erisused, kosmonaudiks Eesti raames ei saa, tuumapommide ehitajaks ka mitte.

Kuid üldiselt on rahvus kultuuriline mikrokosmos.

…ei saa ikka aru

Rahvusi muidugi ei Keto poletada kohurasva nagu maanteid või klubisid. Rahvused kujunevad. Ning kui rahvus on kujunenud, sünnivad inimesed selle keskel ja kui neid sealt ära ei viida, siis kasvavad selle rahvuse liikmeks.

Rahvus tähendab kultuurivälja, konkreetsemalt aga just sellist kultuurivälja, mille efektiivsus ja mitmekesisus on optimaalses vahekorras. Viimatimainitud oht kummitab Euroopat, mis pakub küll Insane Cutz Fat Burner Arvustused võimalusi, kuid kui midagi on vaja teha, siis ta seda tehtud ei saa, järelikult ei suuda ta ennast ka eriti efektiivselt kaitsta.

Nagu viimased aastad on seda ka tõestanud. Need, kes kuulutavad rahvuste kadu, näevad vaid globaliseereumisprotsessi üht poolt — kultuurinähtuste ülevõtmist, kommete, toitude, rõivaste kandumist ühest kultuurist teise.

Kuid see ei tähenda veel kultuuride segunemist värvidena potis. Iga kultuur on süsteem või õieti küll arenev süsteem ehk organism, mis võtab teatud detailid ja lihvib need kõigepealt endale sobivaks, enne kui endasse lülitab. Järelikult — kus üks meie-tunne laguneb, sealt teine tugevneb ja kokkuvõttes ei kao erinevate tasandite identiteedid kuskile.

Ja kui kuskil kaob mõni rahvus — nagu seda ikka juhtub — siis ei asendu see mitte rahvusetusega ega multinatsionalismiga, vaid lihtsalt mingi teise rahvusega. Ja kui meil õnnestuks kõigist keeltest kokku segada üks üldinimlik keelesupp, siis võite päris kindlad olla, et peagi jaguneb see murrakuteks, murreteks ja seejärel iseseisvateks keelteks.

Ülemaailmne rahvus oleks mõeldav vaid juhul, kui meie kõrvale purjetaks paar tulnukplaneeti oma tulnukatest elanikega. Märkus rahvuse väljasuremise kohta. Minu kujuteldav oponent võiks nüüd öelda: hea küll, rahvuse kadudes asendab teda teine rahvus — aga mis sellestki halba on? Võib-olla et teise rahva sisse sulamine on loomulik?

Võib-olla see on nii-öelda bioloogiline vastus viletsaks jäänud sotsiaalsele ühendusele, nagu rottide lahkumine uppuvalt laevalt — et sulagem teiste sekka ja meie geenid on paremini kaitstud? Jah, seda on ajaloos korduvalt juhtunud. Mis omakorda seaks ohtu nii keskkonna kui meie geneetilise edasikestmise kasvõi mingi teise kultuuri liikmetena. Mistõttu tuleb sellist stsenaariumi iga hinna eest vältida.

Ka emotsionaalset aspekti ei saa alahinnata. Niisiis, konkreetse rahvuse väljasuremine on ohtlik fenomen, mida tuleb ka päriselt ette. Rahvuste Insane Cutz Fat Burner Arvustused selliste väljasuremine on aga isegi teoreetiliselt võimatu, ja rahvuste vastu sõdimine on seetõttu silmatorkavalt mõttetu tegevus.

Sama mõttetu kui sõda mistahes inimliku nähtuse, olgu see siis armastus, kurbus, kadedus või altruism vastu. Rahvustunne on absoluutselt ja täielikult loomulik tunne. Kõiki nimetatud tudneid tuleb talitseda, kuid ühtki neist ei saa välja juurida. Inimene ei saa olla kultuurita, järelikult ka mitte keeleta ega rahvuseta. Võib-olla aeg toob meieni mingeid uusi meie-vorme — aga võib-olla ka vanade taasleidmist — kuid igal juhul peab olema miski, mis täidaks neid funktsioone, mida praegu täidab rahvus.

Bioloogilisi, sotsiaalseid, emotsionaalseid. Luues kultuurivälja, mis tagab meile eneseteostusvõimalused.

Pura Vita Resort Arvustust

Mis kokkuvõttes annab meile võimaluse olla inimene. Sestap siis lõpetagem sellega, millest jutt algas: rahvusel ei ole alternatiivi, rahvus on paratamatus. Et see kestaks, tuleb teda pidevalt taasluua nii bioloogilises kui kultuurilises mõttes.

Kuid samas miks mitte. Kui iive on negatiivne ja rahvast iga aastaga vähemaks jääb, siis peaks iga aeg sobima. Kui jääme ootama, millal Vene oht üle läheb, siis jäämegi ootama.